Bóg, Honor i Ojczyzna / God, Honour and Motherland

Komu Pomagamy

Fundacja  Dziękuję Ci Za Służbę udziela kompleksowej pomocy pomocy funkcjonariuszom służb mundurowych (Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej , Służby Celnej oraz Straży Miejskiej)

Udzielana pomoc dotyczy następujących aspektów:

 • Pomocy na rzecz osób poszkodowanych i rodzin osób poszkodowanych wskutek działań związanych z wykonywaniem funkcji zawodowych.
 • Propagowania zachowań i działań wpływających na poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizjologicznej osób dotkniętych niesprawnością psychofizjologiczną.
 • Wspierania działań na rzecz diagnozy, profilaktyki i oddzialywań terapeutycznych w celu zachowania i poprawy zdrowia.
 • Celem dalszym Fundacji jest pomoc na rzecz osób poszkodowanych i rodzin osób poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy, innych zdarzeń losowych, a także wskutek tzw. błędów lekarskich oraz naruszenia praw pacjenta:
  1. Pomoc na rzecz osób poszkodowanych i rodzin osób poszkodowanych wskutek działań związanych z wykonywaniem funkcji zawodowych.
  2. Propagowanie zachowań i działań wpływających na poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizjologicznej osób dotkniętych niesprawnością psychofizjologiczną.
  3. Wspieranie działań na rzecz diagnozy, profilaktyki i oddzialywań terapeutycznych w celu zachowania i poprawy zdrowia.
  4. Celem dalszym Fundacji jest pomoc na rzecz osób poszkodowanych i rodzin osób poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy, innych zdarzeń losowych, a także wskutek tzw. błędów lekarskich oraz naruszenia praw pacjenta, jak również poprzez :

   

 • niesienia pomocy osobom dotkniętym poważnymi  schorzeniami nabytymi w trakcie służby, mającymi związek ze służbą lub
 • niesienia pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
 •  niesienia pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 •  wspierania osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 •   udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
 • udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 •  podejmowania i wspierania działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
 •  podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
 •  niesienia pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w    trudnej sytuacji materialnej.
 •  działalność charytatywna i prospołeczna,
 •   nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 •  promocja i organizacja wolontariatu.
 •  promocja i wsparcie nowoczesnych form pomocy medycznej